KLAUZULA INFORMACYJNA

W dniu 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.
W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez firmę MAB Architektura Magdalena Budzoń. Państwa  danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.
Informujemy, że:
Administratorem Państwa Danych osobowych jest MAB Architektura Magdalena Budzoń z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Cechowa 100a/5, identyfikująca się numerem NIP: 679 284 31 30 oraz numerem REGON: 367255307, zwana dalej Administratorem.
1. Administrator, przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umów bądź realizowania dla Państwa usług.
2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe takie jak:

 • imię (imiona) i nazwisko, adresy e-mail, adres do kontaktu, numery telefonów, numer pesel, numer dowodu osobistego,
 • numery działek Klienta lub właścicieli nieruchomości, numer księgi wieczystej
 • nazwa firmy, NIP, REGON, KRS, adres siedziby, numery kont bankowych,
 • dane osobowe przetwarzane w ramach reprezentacji Klienta przed organami – znak sprawy, dane pracownika prowadzącego postępowanie, dane stron postępowania
 • inne dane dobrowolnie przekazane przez Państwa do celów projektowych .

3. Administrator przetwarza Państwa Dane osobowe w celach:

 • realizacji łączącej nas umowy
 • świadczenia na rzecz Państwa usług analizy, uzgodnieniowych, projektowych oraz innych związanych z treścią łączącej nas umowy
 • przygotowania i przedstawienia oferty projektowej, marketingowej
 • Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim wyłącznie do celów wskazanych w niniejszym dokumencie.

4. Podmiotom, z którymi Administartor ma podpisaną umowę o przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji łączących umów koniecznych do realizacji obowiązków Administratora, ochrony praw Administartora wynikających z przepisów prawa w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Administrator może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz firmy, osoby fizyczne, z którymi współpracujemy świadcząc dla Państwa usługi projektowe. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Administratorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami prawa organom władzy, organom uzgodnień dokumentacji projektowych, nadzorującym i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem organom podatkowym bankom i firmom windykacyjnym w celu ochrony żywotnych interesów Administratora
5. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia umów i/lub rozpoczęcia świadczenia usług.
6. Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych.

7. Pani/Pana Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8. Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i/ lub jego podwykonawców przetwarzających dane osobowe, przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
9. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa Danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora,  pod adresem e-mail  magda@budzon.com.pl .
10. Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji w momencie zmiany prawa bądź polityki ochrony danych osobowych Administratora. W wypadku dokonania jakichkolwiek zmian powyższej informacji Administrator będzie Państwa informować.